google webmaster tools,

Carita Rakyat Si Kukuk Mudik

       Galur catur nu kapungkur turun ka para luluhur, gelar carita baheula warisan para aolia dina jaman ngadegna karajaan Mataram.

       Kocapkeun aya putri opat sadulur nu kaceuluk  ka kandang ewuh kakoncara ka janapria, kajamparing angina-angin. Geulis kawanti-wanti endahna kabina-bina, geulis bawana ngajadi endah sanes pupulasan kawantu putri terusing ratu rembesing kusumah tetesan andanawarih.

       Ari kateulahna eta putri taya sanes nyaeta :

Nu kahiji   jeuneunganana Embah Gabug

Nu kadua  jeuneunganana Embah Setayu  

Nu katilu   jeuneunganana Embah Naibah  

Nu kaopat jeuneunganana Embah Naidah

       Luyu jeung pamulu ratu lungguh timpuh andalemi, geulis teu dipake werejit endah teu dipake baruang, diwuwuh ku elmu panemu jampe pamake sakti manggulang mangguling weruh sadurung winara waspada permana tinggal.

       Teu kurang para raja anu kapentang asmara, teu kari para bopati nu katarik birahi matak leungit temah wadi, maksud hayang ngunduh hayang mupu, niat hayang murak dua pucuk manik astagina.           

       Imut pinuh ku pangirut kelet lebar ku pamelet, dilakna matak tibelat matak buntu nu lumaku matak pungas nu lumampah, matak pogot anu nenjo matak ajrih nu ninggali dangiang lir totomplokan. Taya raja nu gagah taya bopati nu mahi geusan nungkulan elmuna sang ratu ayu.

       Ari leumbur matuh dayeuh maneuh banjar karang pamidangan babancik tempatna ngancik eta putri opat sadudulur aya dileumbur babakna anu pernahna aya sawetaneun leumbur marongge Kec. Tomo Kab. Sumedang.

       Kocapkeun salah saurang raja Gubangkala anu asalna ti nagri Gubang geus kapentang asmara hayang miwarga Embah Gabug, mun peuting teu geunah cicing beurang asa ngalongkewang suda tuang suda kuleum cai asa tuak bari kejo asa catang bobo, saking ku kabungbuleungan kunu geulis Embah gabug.

       Gancang carita ki Patih di angkir calik gulang-gulang di ondang datang keur nyawalakeun paniatanana. nyawalakeun paniatannana.  Hasil tina gempungan ki Patih ka utus pikeun ngalamar embah Gabug nu aya di kampung Babakan,  sabada ki Patih pamit bral di iring ku senapati dijajap ku wadia balad.

       Mun luntur kabuna ratu tangtu nu dimakdud lulus mun sugal manahna raja tangtu sulaya jeung nu dipiseja tapi ulah gimir pedah sakti tong hoream pedah gagah mun sulaya kapaksa kudu dipirusa.  Ngabrul para utusan ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngeumbat-ngeumbat nyatang pinang ngajugjug leumbur Babakan.

       Kocapkeun di leumbur Babakan, leumbur leutik campernik matak beutah nu ngumbara sepi paling towong rampog. Sirna tina cangkreman para durjana, estu matak ayeum matak temtrem matak beutah anu nyemah.

       Kira wanci haneut moyan, kukupu sirama-rama hiber pating keleper mere ibar ka urang leumbur ciciren rek aya tamu.  Lajeung Embah Gabug menekung kanu maha Agung mujas medi ka yang widi  kawantu ratu  punjul ku elmu sakedapan oge parantos kenging pituduh tinu maha Agung kalayan eces ebreh atra pertela yen semah niatna jahat balisat.

       Embah Gabug lajeung ngagayuh elmu ngeumat pangadiwasa ngawirid ajiannana  dadak sakala sapada harita sakabeh tamu utusan raja Gubangkala pating karusek katerap panyakit tunduh, panon lengket lir di leugeutan, antukna wadia balad sakabeh salare tibra, rehe lir gang katincak.

       Sabada kajadian kitu lajeung embah Gabug lungsur,  sadaya tamu diguyah-guyah sina garugah, saparantos gugah lajeung embah Gabug ngalahir : "  Hai…………. Para ponggawa sadaya, timana anjeun asal naon sababna pangna aranjeun datang kadieu kalayan teu mere ibar ti anggalna.  Maklum kaula urang gunung jauh ka beudug, urang desa anggang  ka dulang, inggis kubisi rempan ku sugan boa-boa rek niat jahat ka kandang warga kaula ".

       Barang ki Patih utusan ti nagri Gubangkala ngadangu kasauran embah Gabug lajeung anjeuna nembalan basana sugal garihal,  sabab kajurung ku nafsu amarah teu kawadahan, dumeh ngarasa kapeped jajaten katitih pangarti ka unghak pangabisa. Teu bisa nanya ti heula sabab kalah sare tibra.  Pokna : "  Kaula anu kateulah Patih raja Gubangkala ti nagri Gubang, manggul piutus nu jadi ratu ngeumban timbalan nu jadi raja pikeun ngalamar andika kanggo pigarwaeun raja kaula, syukur lamun luyu jeung nu kapiutus tangtu mulus rahayu, tapi lamun sulaya jeung paniatan raja                                                                                                                                                                                                                            2

 tinangtu kaula nu baris maksa mirusa, jeung kaula seja tumanya ka andika naon Sababna pangna kaula sabalad-balad ka dieu jadi tunduh lain usum lain wayah  jeung naha bener anjeun anu ka teulah embah Gabug  ?

       Embah Gabug ngawaleur kalayan ayeum estu pageuh teu galideur ku haokna ki Patih, sorana ngagalindeung maledog omongna songong borongongong : "  Duh ki Patih teu mencong sacongo buuk, teu sulaya jeung keudal lisan ki Patih nya ieu anu gaduh wasta Gabug teh, atuh eta aranjeun sadayana geus katibanan panyakit tunduh rupina tos ti ajalina margi di Babakan umumna khususna di panyaweuan ngagaduhan ciri anu mandiri.  Tah ciri di panyaweuan upami aya tamu anu bade ngunghak campeulak sok ngadadak ka ancikan panyakit tunduh anu karandapan ku aranjeun ayeuna.  Ari eta  paniatan raja aranjeun ka kaula moal burung dirawu dipangku sarta teu ditenden dihandap-handap disuhun dina embun-embunan ditengah dina pangkonan ditampi ku asta galih katampa kaling gamudra, balumbang timur caang bulan opat belas jalan gede sasapuan lir gunung tampa tutugan ibarat sagara tampa sisi, entong boroning beurang sanajan janari tengah peuting kaula moal baha kana paniatan raja andika asal :

  Batu turun kesik naek

 Ciledug jalan kagubang

                                                 Raja purun kuring daek

Asal kahayang kasorang

       Kalayan kaula lain dunya barana inten berlian tapi hayang  dipangmudikeun kukuk anu dipalidkeun di muara Cilutung sareung Cideres ku kasakten raja andika sing saha anu bisa nyubadanan kana kahayang kaula, tong boroning kasebutna raja sanajan anjing budug tijarian ceuk paribasana, kaula suka lillahi ta'ala.

       Sabada ki Patih ngadangu pamundutna embah Gabug lajeung anjeuna sabalad balad mulih laporan kanu jadi rajana.

       Barang raja Gubangkala ngadangu laporan ti ki Patihna heunteu ngeungkekeun deui harita keneh mangkat seja nyumponan naon anu di penta ku embah Gabug di Panyaweuan.

       Sasumpingna raja Gubangkala ka  Panyaweuan, lajeung embah Gabug bari di sareungan ku rai-raina arangkat ka sisi walungan Cilutung dituturkeun ku raja Gubangkala.

       Barang sumping di sisi walungan lajeung embah Gabug ngalungkeun kukuk ka tengah cai anu nuju umpal-umpalan, kalayan marentahkeun ka raja Gubangkala sangkan eta kukuk tiasa mudik deui ku pangadiwasa raja.  Tapi hanjakal barang raja Gubangkala ngetrukeun elmu panemu jampe pamake aji jaya kawijayaan sadaya teu aya nu mampu, kukuk palid beuki hilir beuki jauh.  Antukna eta elmu teu aya nu mahi akhirna raja Gubangkala  leuleus satulang sandi ngarumpuyuk taya tangan pangawasa rarayna pias lir kapuk ka ibunan bari era parada raja boboleh rumasa katitih pangarti kateter jajaten kapukul bayu ku ratu ayu.

       Tapi raja aya pamenta sangkan eta kukuk sina mudik deui bari hayang nyaho kana pangadiwasana embah Gabug.  Teu tata pasini deui lajeung embah Gabug ngeubutkeun karembong jimatna anu katelah cidewulung tilu kali, dadak sakala sapada harita kukuk teh mudik deui  tarik alahbatan tatit nyuruwuk maju kagirang sarta luncat ka cadas anu banguna saperti meja eta neulah neupi ka kiwari cadas meja   anu ayana dileureusan kampung Warunggawul  desa Bonang kacamatan Panyingkiran kabupaten Majalengka.

       Raja Gubangkala indit tampa bebeja sabab ceuk pikirna nu geulis jadi werejit nu leunjang jadi baruang matak era matak wirang,  beja pabeja-beja guyur saban leumbur ear disaban desa jadi senen kaleumeukan salasa kacapangan yen raja Gubangkala ti nagri Gubang eleh jajaten ku embah Gabug.

       Kacarioskeun aya salah sahiji raja tatangga barang ngadangu raja Gubangkala kasorang anjeuna ngarasa geunah panasaran hayang nguji pangartina, nekad rek milu saembara, eta raja kateulah raja Pasiripis atawa raja Bugang Geureung.

       Embah Gabug ngajurungan raina pikeun ngayonan raja Bugang Geureung anu di sebut embah Setayu.  Nanging sanajan  embah Setayu anu nandinganana oge tetep eta raja Bugang eleh,  margi dibantu ku sukmana embah Gabug, bilih embah Setayu eleh jajaten, pasti raja Bugang Geureung nagih janji.

       Jalma-jalma tisuklana tisikluna pada datang nyaksian  nu keur ngadu jajaten  embah Setayu enggal wae mudikeun kukukna ti hilir nyuruwuk ka girang, anu tadina eta dipalidkeun ka hilir, diteunung jimat ratu Bugang Geureung tibatan mudik ieu mah kalah ka palid ka hilir. 

       Nu nyaksian saembara jalma leuwih puluhan rebu susurakan raja eleh ku awewe tong hayang awewe geulis ari euweuh kabisa mah, abong anu lalajo weunang moyok  sanajan ka raja, balik kahayang nu luhur langit pangabisa di dasar sagara jauh panjang gagang estu beak katai ngora-ngorana.  Raja Bugang Geureung mulang bari asa nincak asa heunteu bakat ku era ku amba rahayat sakabeh,  dijeujeuleh di weuweuleh dipoyok taya wates  wangena.  Mulang pinuh ku ka ambek jeung ka keuheul lantaran istri geulis geus teu kapimilik mojang leunjang teu kabandang.  Raja Pasiripis buntu lakuna pugag lampahna kanu ayu teu ka untun tipung kanu mencrang teu katambang beas kanu donto teu ngajodo.

       Sabada Raja Pasiripis mulang, lajeung embah Setayu ngeubatkeun karembong jimat cidewulung di anggo ngemat kukuk anu duka parantos dugi kamana palidna.  Kutarik-tarikna pangemat, kukuk mulang deui ka asalna.

       Teu sawatara lilana ti harita embah Gabud jengkar ti Babakan seja nyepi diri ngisat salira hayang jadi wanoja nu ngocorkeun barokah ka balarea.  Inditna bari demit luntana heunteu gareuwah samalah rai-raina oge ngahaja teu di wartosan.

       Atuh embah setayu, embah Naibah sareung embah Naidah pohara laleungiteuna, kawas anak hayam di tinggalkeun indungna.  Ngulon ngetan ngaler ngidul socana carindul balas ceurik balilihan sakapeung reang maridangdam bari sumambat kanu maha Kawasa.  Sawangan meulang kanu keur lampah lamunan bingung kanu keur lumaku.

       Dina hiji peuting dulur-dulurna bareumpug seja lumaku, niat incah rek bebela rek nitik kahiji pasir anu heunteu pati jauh ti eta tempat.  Rebun-rebun bari diharudum ku halimun dikongkoyang mega bodas tiluanana miang nuju ka hiji pasir nu kateulah gunung Hade.

       Keursaning nu maha Asih sanajan hese beleke nete jangkar ngeumbing akar jog anjogna kahiji tempat anu rada datar sarta pinuh ku kakayon reungeut barangeong ngabageakeun kanu anyar datang heunteu samar heunteu pangling ana breh katingali aya jalma ngogoler kawas mayit.

       Sihoreng simana horeng eta anu kapidara teh teu aya sanes iwal ti rakana anu jeuneungan embah Gabug.  Atuh teu antaparah deui gabrug di rontok, dirangkul diciuman bari samara polah kumaha nya pimeutaeun.  Bari reang maridangdam tilu dulur paungku-ungku ngagugulung nu kapiuhan.

       Dihin pinasti anyar pinanggih ngong aya sora nan katingalan aweuhan ti kalanggeungan, anu kieu unggeulna :  "  He Setayu, Naibah katut Naidah, geus geura    rareureuh da moal cageur kitu bae, jurig moal nyingkir kanu ceurik, setan moal nyingkah ku midangdam, kasusah hideup bakal musnah ku akal jeung tarekah, pek anggur si lanceuk hidep geura alubaran,  tuh dina tangkal aya buah kali jaga anu arasak pek geura pesek tuluy leumeutkeun kabiwirna, insya Allah bakal cageur sacara bihara bihari deui.

       Keursaning Gusti nu maha Weulas tur Asih, embah Gabug bray socana beunta lajeung sasauran sorana haroshos rawas-rawas kurang jelas.  "  Geuning adi-adi ceuceu aya didieu saha anu mere beja jeung nu bisa nyageurkeun ceuceu ?.  Atuh gorolang ku rai-raina dicaritakeun satarabasna di awal dugi ka akhirna sakumaha nu kajadian, ditetek teu aya anu kaliwat.  Keur kitu ngong deui aya sora anu kadua kalina " Bisi hidep hayang nyaho ieu kaula anu kateulah Haji putih jaga riksa anu nyicingan  di ieu gunung Hade, sarta isuk jaganing geto hideup sarerea bakal tetep tumeutep di ieu tempat sarta bakal jadi tempat jarah jalma-jalma nu mareunang kasusah.

       Atuh prak sarerea nalamprakeun dampal panangan neuneuda kanu maha Kawasa bari sasauran ngucapkeun, Alhamdulillah. Papadana bisa ngariung mumpulung deui sacara bihara-bihari.

       Kasauran embah Haji putih jaga riksa ngarupikeun wasilah sareng wasilah kangge embah Gabug, embah Setayu, embah Naibah sareung embah Naidah.

       Kacarioskeun dina dinteun kemis weungi jum'ah kaliwon, embah Gabug sareung rai-raina jajarah katempat kajadian sawatara lilana katukang.  Teu kacaturkeun dijalana  embah Gabug, embah Setayu, embah Naibah sareung embah Naidah parantos dugi ka tempat tilas aya sora tan katingalan.  Teras opat sadulur nyieun lombang persis dina tilas embah Gabug kapiuhan.  Sanajan ngan ukur dikali ku rokrak anu diseukeutan bari jeung tanaga awewe, teu burung anggeus dasar lain awewe samanea estu anu kasipuh ku pangaweuruh kapatri kupangarti kapulas ku pangabisa.            Sabada lombang rengse lajeung embah Gabug masihan wartos ka rai-raina, yen anjeuna bade asup ka eta lombang, sarta meredih supaya dituruban ku renge ( Nyaeta regang awi haur ) nu aya di sabundeureunana.

       Panon poe ringsir ngulon tandaning maju ka burit, atoh teu atoh embah Gabug leubeut ka lombang sarta dituruban ku renge sakumaha pamundutna tea, embah Setayu, embah Naibah sareung embah Naidah lajeung mulih ngantunkeun rakana.

       Kira-kira wanci isya, embah Setayu, embah Naibah sareung embah Naidah   ngariung ngaraga meuneung ngemut-ngemut kana pamolah sareung kahoyong anu jadi rakana.  Disabundeureun wawangunan sasatoan nyaraksian kana guligahna nu aya di jero imah, cihcir nyicir lir nu dzikir caricangkas ngeulak disada kawas nu mere bewara.          Harita keneh embah Setayu, embah Naibah sareung embah Naidah manahna guligah panasaran aya naon atuh anu bakal kajadian.  Sanajan lain wayah lain mangsa aranjeuna bakat ku meulang anu dikantunkeun najan leueur kundang itek, najan poek kundang damar.  Barang dugi kahiji tempat ti kaanggangan ka tingali aya cahaya marong murub mubyar gilang gumilang  nyaangan sabundeureun eta tempat saparantos disidik-sidik atra tur pertela yen eta cahaya nu merong kaluar teh tina  regang tilas nuruban  embah Gabug, namung embah Gabug namah parantos teu aya leungit tampa lebih ilang tampa karana ngahiyang mulang paanggang salawasna.      Tempat cahaya anu merong dina renge tempat embah Gabug tileum.  Neulah dugi ka kiwari disebut Marongge, asal tina kecap Merong sareung Rengge , sarta jadi tempat pangjarahan. Ti wangkid harita teu aya deui beja, teu aya deui carita kumaha satuluyna eta opat putri sadudulur teh, mung saur katerangan sadaya tileum teu kantos karagungan caroge.

       Wallohu a'lam bilmurodhih wabishowab.

 

___________________________

h

DAFTAR  PUSTAKA

 

1.       Agus Kusmarahadi  S.,S.Pd.  2000.  Si Kukuk Mudik. Sumedang

2.      Penilik kebudayaan  KANDEPDIKNASCAM TOMO. 2000 Si Kukuk Mudik. Sumedang

Fri, 25 Jun 2010 @13:01


1 Komentar
image

Fri, 25 Jun 2010 @13:30

Romli Rafles

Makasih yah, infonya


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Tokoh Yg Terlupakan !
image

Mama Raden Kiayi Haji Syamsudin


Dari beliaulah lahir beberapa pesantren terkenal di Kab.Garut terutama di Kec. Limbangan & selaawi, Salah satunya Pesantren Assunan, Kudang, Ciseureuh, & Cikeused
Menu Utama

 

Aktifkan RBT Muslim Bersaudara-D'Sunan. Dgn cara Telkomsel ketik symp08 sms ke 1212. Indosat ketik symp08 sms ke 808. XL / AXIS ketik symp08 sms ke 1818

 

Peresmian Mesjid Darul Muhtadin Pontren Assunan Padaleman Sunan Pancer Limbangan Garut 10/02/2012

Kontak AdminWeb Klik Disini

        Photo Bupati Garut

Bookmark and Share

SLINK
Copyright © 2019 Yayasan Assunan Limbangan · All Rights Reserved
RSS Feed