google webmaster tools,

Carita Parahyangan

Dicutat tina

Atja (1968) Carita Parahiyangan: Naskah Titilar Karuhun Urang Sunda. Bandung:

Jajasan Kebudajaan Nusalarang

 

Téks Carita Parahyangan

 

Tarjamahan dina basa Sunda kiwari:

 

I

 

Enya kieu Carita Parahiyangan teh.

Sang Resi Guru boga anak Rajaputra.

Rajaputra boga anak Sang Kandiawan jeung Sang Kandiawati, duaan adi lanceuk.

Sang Kandiawan teh nyebut dirina Rahiyangta Dewaradja.

Basa ngajalankeun kahirupan sacara rajaresi, ngalandi dirina Rahiangta di Medangjati,

oge katelah Sang Lajuwatang, nya mantenna nu nyieun Sanghiang Watangageung.

Sanggeusna rarabi, nya lahir anak-anakna limaan, mangrupa titisan Sang Kusika, Sang Garga, Sang Mestri, Sang Purusa, Sang Puntandjala, nya eta: Sang Mangukuhan, Sang Karungkalah, sang Katungmaralah, Sang Sandanggreba jeung Sang Wretikandayun.

 

II

 

Aya manuk ngaranna si Uwur-uwur, oge katelah Si Naragati, nyayang di pangjarahan Bagawat Resi Makandria. Anakna dihakan ku jaluna. Dicarekan ku bikangna.

Carek bikangna: "Kacida hinana, lamun urang teu boga anak teh. Bireungeuh tuh

Bagawat Resi Makandria!Tatapa soteh bane bae sangsara da henteu boga anak."

Carek Bagawat Resi Makandria: "Kumaha rek boga anak. Da kawin oge henteu."

Ti dinya, carek Bagawat Resi Makandria: "Aing dek indit ka Sang Resi Guru, ka

Kendan."

Manehna datang ka Kendan.

Carek Sang resi Guru: "Na nahaon bejana, hidep Bagawat Resi Makandria, nu matak

datang ka dieu?" "Pangampura bae; saleresna aya piwartoseun. Dek nyuhunkeun

pirabieun. Lantaran kawartosan ku manuk si Uwur-uwur, nu nelah oge si Nagaragati.

Sanggemna kacida hinana, lamun urang teu gaduh anak."

Carek Sang resi Guru: "Jig hidep ti heula ka patapan deui. Anaking Pwah Rababu

geuwat susul Bagawat Resi Makndria. Lantaran nya manehna pijodoeun hidep teh,

anaking."

Pwah Rababu terus nyusul, dating ka patapan Sang Resi Makandria, teu diaku rabi.

Kabireungeuheun aya widadari geulis, ngarupakeun Pwah Mandjangandara, nya geuwat

Rasi Makandria ngajadikeun dirina Kebowulan. Terus sanggama.

Carek Sang Resi Guru: "Enten, anaking Pwah Sanghiang Sri! Jig hidep indit ngajadi ka

lanceuk hidep, ka Pwah Aksari Jabung."

Ti dinya Pwah Sanghiang Sri indit sarta terus nitis, nya lahir Pwah Bungatak

Mangalengale.

 

III

 

Carek sang Mangukuhan: "Nam adi-adi sadaya urang moro ka tegalan."

Sadatang ka tegalan, kasampak Pwah Manjangandara reujeung Rakean Kebowulan.

Diudag ku limaan, sarta beunangna pada jangji, yen saha anu pangheulana keuna

numbakna, nya manehna piratueun.

Keuna ditumbak ku Sang Wretikandayun, Kebowulan jeung Pwah Manjangandara teh.

Kebowulan lumpat ka patapan, sadatangna hos bae paeh.

Ku Sang Wretikandayun dituturkeun, kasampak pwah Bungatak Mangalengale keur

nyusu ka Pwah Manjangandara.

Pwah Bungatak Mangalengale teh ku Sang Wretikandayun di bawa mulang ka Galuh, ka

Rahiangta di Medangjati.

 

IV

 

Rahiyangan di Medangjati lawasna ngadeg ratu limawelas taun. Diganti ku Sang

Wretikandayun di Galuh, bari migarwa Pwah ngatak Mangalengale.

Ari Sang Mangukuhan jadi tukang ngahuma, Sang Karungkalah jadi tukang moro, Sang

Katungmaralah jadi tukang nyadap sarta Sang Sandanggreba jadi padagang.

Nya ku Sang Wreti Kandayun Sang Mangukuhan dijungjung jadi Rahiangtung Kulikuli,

Sang Karungkalah jadi Rahiangtang Surawulan, Sang Katungmaralah jadi Rahiyangtang

Pelesawi, Sang Sandanggreba jadi Rahiangtang Rawunglangit.

Sabada Sang Wretikendayun ngadeg ratu di Galuh, nya terus ngajalankeun kahirupan

sacara rajaresi sarta ngalandi dirina jadi Rahiangta di Menir. Dina waktu bumenbumen,

harita teh nya nyusun Purbatisti.

Lawasna jadi ratu salapanpuluh taun. Diganti ku Rahiang Kulikuli, lawasna jadi ratu

dalapanpuluh taun. Diganti ku Rahiangtang Surawulan, lawasna jadi ratu genep taun,

katujuhna diturunkeun, lantaran goring lampah. Diganti ku Rahiangtang Pelesawi,

lawasna jadi ratu saratusdualikur taun, lantaran hade lampah. Diganti ku Rahiangtang

Rawunglangit, lawasna geneppuluh taun.

 

V

 

Diganti ku Rahiangtang Mandiminyak.

Anak Rahiangta di Menir teh aya tiluan, nu cikal nya Rahiang Sempakwaja, ngadeg

Batara Dangiang Guru di Galunggung; Rahiangtang Kidul, ngadeg Batara Hiang Buyut

di Denuk; Rahiangtang Mandiminyak ngadeg ratu di Galuh.

Carek Sang Resi Guru: "Karunya aing ku Rahiang Sempakwaja henteu boga pamajikan.

Anaking Pwah Rababu! Hidep leumpang ungsi Rahiang Sempakwaja, lantaran aya

manehna pibatureun hidep tatapa."

Sang Resi Guru ngagesek totopong jadi jaralang bodas, nya indit nyampeurkeun

Rahiang Sempakwaja, nu harita kabeneran keur ngawelit.

Carek Sanghiang Sempakwaja: "Na naha nya aya jaralang bodas etah?"

Cop nyokot sumpit, terus diudag rek disumpit. Pwah Rababu kapanggih eukeur mandi

di talaga Candana.

Carek Rahiang Sempakwaja: "Ti ma etah nu mandi?" Sampingna dileled ku sumpit,

beunang. Aya baturna para Pwah Aksari, tuluy lalumpatan ka tegalan.

Pwah Rababu dibawa ku Rahiang Sempakwaja, dipirabi. Kacida dipikaasihna. Nya lahir

anakna lalaki duaan, nya eta Rahiang Purbasora jeung Rahiang Demunawan.

 

VI

 

Barang ngadenge tatabeuhan ngaguruh teu puguh rungukeuneunana, tatabeuhan di

Galuh, Pwah Rababu terus mulang ka Galuh di dinya teh taya kendatna nu ngigel.

Sadatangna kaburuan ageung, cek Rahiangtang Mandiminyak: "Patih, na naon eta

ateh?"

"Bejana nu ngigel di buruan ageung!"

"Eta bawa pakean awewe sapangadeg, sina marek ka dieu. Keun tanggungan aing.

Geuwat bawa sacara paksa!"

Patih indit ka buruan ageung. Pwah Rababu dibawa ka kadaton. Dipirabi ku

Rahiangtang Mandiminyak. Kacida bogohna ka Pwah Rababu. Tina sapatemonna, nya

lahir anak lalaki dingaranan Sang Sena.

 

VII

 

Carek Rahiang Sempakwaja: "Rababu jig indit. Ku sia bikeun eta budak ka Rahiangtang

Mandiminyak, hasil jinah sia, Sang Salahlampah."

Rababu tuluy leumpang ka Galuh.

"Aing dititah ku Rahiang Sempakwaja mikeun budak ieu, beunang sia ngagadabah aing

tea."

Carek Rahiangtang Mandiminyak: "Anak aing maneh teh, Sang Salah?"

Carek Rahiangtang Mandiminyak deui: "Patih ku sia budak teh teundeun kana

jambangan. Geus kitu bawa kategalan!"

Dibawa ku patih ka tegalan, Samungkurna patih, ti eta tegalan kaluar kila-kila nepi ka

awang-awang. Kabireungeuh ku Rahiangtang Mandiminyak.

"Patih teang deui teundeun sia nu aya budakna tea!"

Ku patih diteang ka tegalan, kasampak hirup keneh. Terus dibawa ka hareupeun

Rahiangtang Mandiminyak. Dingaranan Sang Sena.

 

VIII

 

Lawasna jadi ratu tujuh taun, geus kitu Rahiangtang Mandiminyak diganti ku Sang

Sena. Lawasna jadi ratu tujuh taun, diganti lantaran dilindih ku Rahiang Purbasora.

Kajaba ti eta Sang Sena dibuang Gunung Merapi, boga anak Rakean Jambri.

Sanggeusna manehna sawawa indit ka Rahiangtang Kidul, ka Denuh, menta

dibunikeun.

Carek Rahiangtang Kidul: "Putu, aing sangeuk kacicingan ku sia, bisi sia kanyahoan ku

ti Galuh. Jig ungsi Sang Wulan, Sang Tumanggal jeung Sang Pandawa di Kuningan,

sarta anak saha sia teh?"

Carek Rakian Jambri: "Aing anak Sang Sena. Direbut kakawasaanana, dibuang ku

Rahiang Purbasora."

"Lamun kitu aing wajib nulungan. Ngan ulah henteu digugu jangji aing. Muga-muga

ulah meunang, lamun sia ngalawan perang ka aing. Jeung deui leuwih hade sia indit ka

tebeh Kulon, jugjug Tohaan di Sunda."

Sadatangna ka Tohaan di Sunda, tuluy dipulung minantu ku Tohaan di Sunda. Ti dinya

ditilar deui da ngajugjug ka Rabuyut Sawal.

Carek Rabuyut sawal: "Sia teh saha?"

"Aing anak Sang Sena. Aing nanyakeun pustaka bogana Rabuyut Sawal. Eusina teh,

'retuning bala sarewu', anu ngandung hikmah pikeun jadi ratu sakti, pangwaris Sang

Resi Guru."

Eta pustaka teh terus dibikeun ku Rabuyut sawal. Sanggeus kitu Rakean jambri miang

ka Galuh.

Rahiang Purbasora diperangan nepi ka tiwasna. Rahiang Purbasora jadina ratu ngan

tujuh taun. Diganti ku Rakean Jambri, jujuluk Rahiang Sanjaya.

 

IX

 

Carek Rahiang Sanjaya: "Patih, indit sia, tanyakeun ka Batara Dangiang Guru, saha

kituh anu pantes pikeun nyekel pamarentahan di urang ayeuna."

Sadatangna patih ka Galunggung, carek Batara Dangiang Guru: "Na aya pibejaeun

naon, patih?"

"Pangampura, kami teh diutus ku Rahiang Sanjaya, menta nu bakal marentah, adi

Rahiang purbasora."

Hanteu dibikeun ku Batara dangiang Guru.

Carek Batara Dangiang Guru: "Rahiang Sanjaya, indit beunangkeun ku sorangan.

Elehkeun Guruhaji Pagerwesi, elehkeun Wulan, Sang Tumanggal, elehkeun Guruhaji

Tepus jeung elehkeun Guruhaji Balitar. Jig indit Rahiyang Sanjaya; elehkeun Sang

Wulan, Sang Tumanggal, Sang Pandawa di Kuningan. Maranehna meunang kasaktian,

nu ngalantarankeun Sang Wulan, Sang Tumanggal, Sang Pandawa di Kuningan henteu

kabawah ku dangiang Guru. Lamun kaelehkeun bener maneh sakti."

Rahiang Sanjaya tuluy perang ka Kuningan. Eleh Rahiang Sanjaya diubeuber, nepi ka

walungan Kuningan. Rahiang Sanjaya undur.

"Teu meunang hanteu aing kudu ngungsi ka dieu, lantaran diudag-udag, kami kasoran."

Ti dinya Rahiang Sanjaya mulang deui ka Galuh, Sang Wulan, Sang Tumanggal mulang

deui ka Arile.

Rahiang Sanjaya tuluy marek ka Batara Dangiang Guru, Carek Batara Dangiang Guru:

"Rahiang Sanjaya, naon pibejaeun sia, mana sia datang ka dieu?"

"Nya eta aya pibejaeun, apan kami dipiwarang, tapi kami eleh. Ti mana kami unggulna,

anggur kami diuber-uber ku Sang Wulan, Sang Tumanggal jeung Sang Pandawa di

Kuningan." Sanggeus kitu Rahiang Sanjaya tuluy mulang ka Galuh.

 

X

 

Carek Sang Wulan, Sang Tumanggal, sang Pandawa di Kuningan: "Mawa pisajieun,

urang miang ka Galunggung, pakean lalaki sapangadeg, pangcalikan, munding sarakit

(?), beas sacukupna pikeun dahar."

Sadatang ka Galunggung, eureun di Pakembangan. Kasampak ku (Sang) Pakembangan.

tuluy popojan ka Batara Dangiang Guru.

Carek Batara Dangiang Guru: "Aya beja naon?"

"Pun Batara Dangiang Guru! Aya Sang Wulan, Sang Tumanggal jeung Sang Pandawa di

Kuningan."

"Kacida bagjana sia datang ka dieu. Jung miang ka Galuh. Ondang Rahiang Sanjaya,

caritakeun, kudu mawa pisajieun, pakean lalaki sapangadeg, pangdiukan wulung,

munding sarakit (?), kawali beusi jeung beas sacukupna pikeun dahar."

Sadatang sia ka Galuh, carek Rahiyang Sanjaya: "Aya pibejaeun naon, sia

Pakembangan?"

"Kami teh dititah ku Dangiang Guru. Rahiang Sanjaya supaya mawa pisajieun

salengkepna. Aya Sang Wulan, Sang Tumanggal jeung Sang Pandawa di Kuningan."

Rahiang Sanjaya indit.

Barang nepi ka hareupeun Dangiang Guru, carek Dangiang Guru: "Rahiang Sanjaya!

Lamun kaereh ku sia Sang Wulan, Sang Tumanggal jeung Sang Pandawa di Kuningan,

aing bakal nurut kana sagala ucapan sia. Da beunang ku aing kabawah. Turut kana

ucapan aing. Da aing wenang ngelehkeun, hanteu kasoran. Da aing anak dewata."

Sang Wulan, Sang Tumanggal, Sang Pandawa di Kuningan kabawah ku Batara

Dangiang Guru.

Sang Wulan dijenengkeun Guruhaji di Kajaron.

Sang Tumanggal dijieun Guruhaji Kalanggara di Balamoha.

Sang Pandawa di Kuningan jadi Guruhaji Lajuwatang.

Sang Puki jadi Guruhaji di Pagerwesi.

Sang Manisri dijadikeun Buyuthaden Rahesa di Puntang.

Buyuthaden Tujungputih di Kahuripan.

Buyuthaden Sumajajah di Pagajahan.

Buyuthaden Pasugihan di Batur.

Buyuthaden Darongdong di Balaraja.

Buyuthaden Pagergunung di Muntur.

Buyuthaden Muladarma di Parahiangan.

Buyuthaden Batuhiang di Kuningan.

 

XI

 

Rahiyang Sanjaya tumetep di Medang Ratu di Galuh, Sang Seuwakarma.

Ari adina Ratu Galuh, miara sabaraha hiji anak munding, nyieun padumukan pikeun

muja. Pindah-pindah tempat, sewabakti ka Batara Upati.

(Nelah) Rahiang Wereh, nu matak disebut kitu, waktu ditilar, adi lanceuk masih laleutik

keneh.

Teu tulus jadi ratu, lantaran (huntuna) rohang, mangkana katelah Rahiang

Sempakwaja. Rahiyang Kidul oge hanteu bisa jadi ratu sabab burut, nya jadi Wikuraja.

Sang Seuweukarma jadi Tohaan di Kuningan, lahirna di patapan, enya eta anak Rahiang

Sempakwaja.

Cek Rahiang Sanjaya: "Atuh masih pernah dulur aing, aki! Lamun kitu mah karah. Ulah

weleh mere bantuan ka aing, aki patih!"

Cek patih: "Muga-muga bae bisa deui urang ngamalkeun Sanghiang Darmasiksa. Ulah

teu digugu!"

Omongan para patih ka Rahiang Sanjaya: "Lamun haying unggul perang, geura

mangkat ti Galuh!" Prang ka Mananggul, eleh sang ratu Mananggul, Pu Anala

pamanggul juritna. Tuluy ka Kahuripan, diperangan, eleh Kahuripan, Rahiangtang

Wulukapeu taluk. Tuluy ka Kadul, diperangan eleh Rahiang Supena, taluk. Tuluy ka

Balitar, diperangan, eleh sang ratu Bima.

Ti dinya Rahiang Sanjaya nyabrang ka wilayah Malayu. Kemir diperangan, eleh

Rahiangtang Gana. Perang deui ka Keling, eleh Sang Sriwijaya. Perang ka Barus, eleh

ratu Jayadana. Perang ka Cina, eleh pati(h) Sarikaladarma.

Mulang Rahiang Sanjaya ka Galuh ti sabrang.

Tunda.

 

XII

 

Rahiangtang Kuku, Sang Seuweukarma di Arile, ngayakeun gempungan jeung para

patih; raja dicaritakeun hal pangajaran kaparamartaan.

"Nam urang rek marek, mawa kiriman ka Rahiang Sanjaya. Cokot emas sakati, lima

boehna, bawaeun urang ka Rahiang Sanjaya."

Dina danget eta, oge di Galuh ngayakeun kumpulan jeung para patih sakabeh.

"Nam urang nyieun labur di jalan gede pakeun ngabageakeun Sang Seuweukarma,

lantaran enya eta Rahiang Kuku."

"Barang datang ka sisimpangan ka Galuh jeung ka Galunggung, dipapag, dihormat

disayagian cai pikeun sibanyo."

Carek Rahiangtang Kuku: "Sang patih, bawa kami marek ka rahiang Sanjaya. Tah emas

sakati, lima boehna."

Carek sang patih: "Pun Tohaan! Boh emas boh beusi henteu diajenan ku Rahiang

Sanjaya. Nu diajenan teh ngan huripna jalma rea."

Rahiangtang Kuku jadi kabingungan. Terus mulang deui ka Arile. Carek Rahiangtang

Kuku: "Na naon pakeun urang bakti ka Rahiang Sanjaya?"

 

XIII

 

Sakitu mulyana, ieu tangtu Rahiang Sempakwaja. Ayeuna urang caritakeun

Rahiangtang Kuku, indit ka Arile, ngababakan di Kuningan.

Kasohor Rahiangtang Kuku, enya eta Sang Seuweukarma, ngadeg di Kuningan, anakna

Rahiang Sempakwaja. Indung bapana teh tempat panyaluuhan jalma rea.

Dayeuh, desa, pulo jeung sakurilingna: ti Keling bakti ka Rahiangtang Kuku;

Rahiangtang Luda di puntang; Rahiangtang Wulukapeu di Kahuripan; Rahiangtang

Supremana di Wiru; Rahiang Isora di Jawa sang ratu Bima di Bali (tar); di Kulon di

Tu(n)tang Sunda nyabrang ka wilayah Malayu. Rahiangtang Gana ratu di Kemir; Sang

Sriwijaya di Malayu, Sang Wisnujaya di Barus, Sang Bramasidi di Keling. Patihna Sang

Kandarma di Berawan; Sang Mawuluasu di Camara Upatah; Sang Pa(n)cadana ratu di

Cina.

Kabeh kabawah ku Rahiangtang Kuku. Kabeh ngaku ratu ka nu calik di Saunggalah.

Kabawah ku Sang Seuweukarma, sabab Ngukuhan ajaran Dangiang Kuning.

Di Galuh Rahiang Sanjaya nanyakeun: "Kumaha sang patih, pilukeun urang? Urang

hanetu dianggap kulawarga ku Rahiangtang Kuku. Sang patih! Jig indit sidikkeun ku

sorangan ka Kuningan. Bisa jadi urang dipajarkeun turut campur kana karia, padahal

urang henteu dibejaan, daek indit."

Sang patih nepi ka Kuningan, marek ka kadaton, terus ngabakti ka Rahiangtang Kuku.

Carek Rahiangtang Kuku: "Oh sang patih!Na naon bejana, mana dating ka dieu?"

Carek sang patih: "Kami dititah ku Rahiang Sanjaya. Diparentah nyidikkeun ka dieu.

Saha nu dijungjung, nu dijenengkeun ratu?"

Carek Rahiang Kuku: "Eh sang patih! Pantesna nya aing dijungjung dijenengkeun ratu

ku balarea. Ngan ti Rahiang Sanjaya mah henteu diharepkeun, lantaran kulawarga,

jeung moal ka kami mah, sabab dianggapna resep maehan kulakadang baraya. Malah

aing ditempatkeun ka Kuningan oge ku Rahiang Sempakwaja. Aing beunang Rahiang

Sempakwaja nempatkeun ka Kuningan ieu teh.

Mana aing teyu diganggu ku Rahiang Sanjaya."

Sang patih mulang ka Galuh.

Ditanya ku Rahiang Sanjaya: "Aki, kumaha carek Rahiangtang Kukuka urang?" "Pun,

Rahiang Sanjaya! Rahiangtang Kuku teh tapana kataekan. Ngagem Sanghiang Darma

kalawan Sanghiang Siksa. Tumut kana wisik Sang Rumuhun, jadi lulugu dina Hirup

kumbuh. Kukituna ku urang turut tanpa rasa gigis. Tembongkeun ku urang, da urang

jeung Tohaan teh saturunan, kabeh ge pada-pada turunan dewata."

Geuwat dicokot pustaka ku Rahiang Sanjaya. Barang nepi terus diungkab eta pustaka

teh. Unina kieu: "Ong awignam astu, kretajugi balam raja kretayem rawanem sang tata

dosamem, sewa ca kali cab pratesora sang aparanya retuning dewata, sang adata

adining ratu dewata sang sapta ratu na caturyuga. Sang Resi Guru tipekur di nu suni

ngayuga Sang Kandiawan jeung Sang Kandiawati. Nya puputra Rahiangtang Kulikuli,

Rahiangtang Surawulan, Rahiangtang Pelesawi, Rahiangtang Rawunglangit, bungsuna

Sang wretikandayun.

Sang Wretikandayun boga anak Rahiang Sempakwaja, Rahiang Kidul, Rahiangtang

Mandiminyak. Rahiangtang Mandiminyak boga anak Sang Sena, sang Sena boga anak

Rahiang Sanjaya."

Awewe geulis, Dobana mawa parahu, panjangna tujuh deupa, dibagian hareupna

dimomotan rupa-rupa pakarang.

"Urang ka nusa Demba!" Nya terus maranehanana balayar.

Kareungeu ku Sang Siwiragati. Dek ngamuatkeun Pwah Sangkari Pucanghaji

Tunjunghaji, ditumpakkeun dina gajah putih. Kakara ge leumpang sapanjang buruan.

Teu disangka-sangka Rahiangtang Kuku, Sang Seuweukarma cunduk ka nusa Demba,

tuluy ka kadaton, diuk tukangeun Sang Siwiragati.

Rahiangtang Kuku diudag ku gajah putih, lumpat ka buruan mawa Pwah Sangkari.

Henteu aya balik deui ka kadaton gajah putih teh, ngawula ka Rahiangtang Kuku.

Rahiangtang Kuku mulang deui ka Arile, dibawa dina gajah putih jeung Pwah Sangkari.

Pwah sangkari teh ngomong: "Naha henteu aya emas saguri, sapotong sapaha jeung

salengkepna papakean?"

Tuluy bae ka Galuh, ka Rahiang Sanjaya, henteu nyimpang ka Arile. Dibawa na gajah

putih ditutup ku lungsir putih tujuh kayu diwatangan mas mirah komara inten.

Barang dating ti nusa Demba, tuluy ka kadaton, sanggeus cunduk, Rahiangtang Kuku

nyarita ka Rahiang Sanjaya, naha resep mireungeuh gajah putih.

Tanyana: "Mana?"

Tuluy gajah putih teh ditumpakan, Pwah Sangkari disanghareupkeun ka Rahiyang

Sanjaya. Sanggeus nepi ka padaleman, henteu balik deui.

Carek Rahiang Sanjaya: "Na naon nu jadi karempan teh? Ayeuna aing hayang runtut

raut. Aing jeung bapa, Rahiang Kuku, Sang Seuweukarma. Ayeuna aing moal ngalawan.

Ayeuna urang tetepkeun: tanah bagaian Dangiang Guru di tengah, bagian Rangiang

Isora ti Wetan; jauhna nepi ka kalereun Paraga jeung Cilotiran, ti Kulon Tarum, ka

Kulon bagian Tohaan di Sunda."

Sanggeus Rahiangtang Kuku mulang ka Arile, sadatangna ka Arile, putus hancana di

dunya, hilang dina umur nu kacida kolotna.

Rahiang Sanjaya sasauran, ngawulang anakna, Rakean Panaraban, enya eta Rahiang

Tamperan: "Ulah arek nurutan agama aing, lantaran eta aing dipikasieun ku jalma rea."

Lilana jadi ratu salapan taun, diganti ku Rahiang Tamperan.

 

XV

 

Mimiti Sang Resi Guru ngawangun kuta pulo Jawa, kutana teh nyaeta Galunggung, ti

wetana Jawa.

Di wates Sunda, aya pandita sakti, dipateni tanpa dosa, ngaranna Bagawal Sajalajala.

Atma pandita teh nitis, nya jadi Sang Manarah. Anakna Rahiang Tamperan duaan jeung

dulurna Rahiang Banga.

Sang manarah males pati.

Rahiang Tamperan ditangkep ku anakna, ku Sang Manarah. Dipanjara beusi Rahiang

Tamperan teh.

Rahiang Banga datang bari ceurik, sarta mawa sangu kana panjara beusi tea.

Kanyahoan ku Sang Manarah, tuluy gelut jeung Rahiang Banga. Keuna beungeutna

Rahiang Banga ku Sang Manarah.

Ti dinya Sang Manarah ngadeg ratu di Jawa, mangrupa persembahan.

Nurutkeun carita Jawa, Rahiang Tamperan lilana ngadeg raja tujuh taun, lantaran

polahna resep ngarusak nu tapa, mana teu lana nyekel kakawasaanana oge.

Sang Manarah, lilana jadi ratu dalapanpuluh taun, lantaran tabeatna hade.

Sang Manisri lilana jadi ratu geneppuluh taun, lantaran pengkuh ngagem Sanghiang

Siksa.

Sang Tariwulan lawasna jadi ratu tujuh taun.

Sang Welengan lawasna jadi ratu tujuh taun.

 

XVI

 

Enya kieu, mimiti Sang Resi Guru boga anak Sang Haliwungan, nya eta Sang

Susuktunggal nu ngomean pakwan reujeung Sanghiang Haluwesi, nu nyaeuran

Sanghiang Rancamaya.

Tina Sanghiang Rancamaya aya nu kaluar.

"Ngaran kula Sang Udubasu, Sang Pulunggana, Sang Surugana, ratu hiang banaspati."

Sang Susuktunggal, enya eta nu nyieun pangcalikan Sriman Sriwacana Sri Baduga

Maharajadiraja, ratu pakwan Pajajaran. Nu kagungan kadaton Sri bima-untarayana

madura-suradipati, nya eta pakwan Sanghiang Sri Ratudewata.

Titinggal Sang Susuktunggal, anu diwariskeunana tanah suci, tanah hade, minangka

bukti raja utama.

Lilana ngadeg ratu saratus taun.

 

XVII

 

Rahiang Banga lawasna ngadeg ratu tujuh taun, lantaran polahna hanteu didasarkeun

kana adat kabiasaan anu bener.

Rakean di Medang lilana ngadeg ratu tujuh taun.

Rakeanta Diwus lilana jadi ratu opatlikur taun.

Rakeanta Wuwus lilana jadi ratu tujuhpuluh dua taun.

Nu hilang di Hujung Cariang lilana jadi ratu taun, kaopatna teu cucud, lantaran salah

lampah, daek ngala awewe ku awewe.

Rakean Gendang lilana jadi ratu tilulikur taun.

Dewa Sanghiang lilana jadi ratu tujuh taun.

Prebu Sanghiang lilana jadi ratu sawelas taun.

Prebu Datia Maharaja lilana jadi ratu tujuh taun.

Nu hilang di winduraja lilana jadi ratu tilulikur taun.

Nu hilang di Kreta lawasna jadi ratu salapanpuluhdua taun, lantaran ngukuhan kana

lampah anu hade, ngadatangkeun gemah ripah.

Diganti deui ku nu hilang di Winduraja, henteu lila ngadegna ratu ngan dalapanwelas

taun.

Diganti ku Sang Rakean Darmasiksa, titisan Sanghiang Wisnu, nya eta nu ngawangun

sanghiang binajapanti.

Nu ngajadikeun para kabuyutan ti sang rama, ti sang resi, ti sang disri, ti sang tarahan

tina parahiangan.

"Tina naon berkahna?" Ti sang wiku nu mibanda Sunda pituin, mituhu Sanghiang

Darma, ngamalkeun Sanghiang Siksa.

Boga anak nu hilang di Taman, lawasna jadi ratu genep taun.

Boga anak deui nu hilang di Tanjung, lilana jadi ratu dalapan taun.

Boga anak nu hilang di Kikis, lilana jadi ratu dualikur taun.

Nu hilang di Kiding, lilana jadi

ratu tujuh taun.

Boga anak Aki Kolot, lilana jadi ratu sapuluh taun.

 

XVIII

 

Boga anak, Prebu Maharaja, lawasna jadi ratu tujuh taun, lantaran keuna ku musibat,

Kabawa cilaka ku anakna, ngaran Tohaan, menta gede pameulina.

Urang rea asalna indit ka Jawa, da embung boga salaki di Sunda. Heug wae perang di

Majapahit.

Aya deui putra Prebu, kasohor ngaranna, nya eta Prebu Niskalawastu kancana, nu tilem

di Nusalarang gunung Wanakusuma. Lawasna jadi ratu saratus opat taun, lantaran hade

ngajalankeun agama, nagara gemah ripah.

Sanajan umurna ngora keneh, tingkah lakuna seperti nu geus rea luangna, lantaran ratu

eleh ku satmata, nurut ka nu ngasuh, Hiang Bunisora, nu hilang di Gegeromas. Batara

Guru di Jampang.

Sakitu nu diturut ku nu ngereh lemah cai.

Batara guru di Jampang teh, nya eta nyieun makuta Sanghiang Pake, waktu nu boga hak

diangkat jadi ratu.

Beunang kuru cileuh kentel peujit ngabakti ka dewata. Nu dituladna oge makuta

anggoan Sahiang Indra. Sakitu, sugan aya nu dek nurutan. Enya eta lampah nu hilang

ka Nusalarang, daek eleh ku satmata. Mana dina jaman eta mah daek eleh ku nu

ngasuh.

Mana sesepuh kampung ngeunah dahar, sang resi tengtrem dina ngajalankeun

palaturan karesianana ngamalkeun purbatisti purbajati 35). Dukun-dukun kalawan

tengtrem ngayakeun perjangjian-perjangjian make aturan anu patali jeung kahirupan,

ngabagi-bagi leuweung jeung sakurilingna, ku nu leutik boh kunu ngede moal aya

karewelanana, para bajo ngarasa aman lalayaran nurutkeun palaturan ratu.

Cai, cahaya, angin, langit, taneuh ngarasa senang aya dina genggaman pangayom jagat.

Ngukuhan angger-angger raja 36), ngadeg di sanghiang linggawesi, puasa, muja taya

wates wangenna.

Sang Wiku kalawan ajen ngajalankeun angger-angger dewa, ngamalkeun sanghiang

Watangageung. Ku lantaran kayakinan ngecagkeun kalungguhanana teh.

Diganti ku Tohaan Galuh, enya eta nu hilang di Gunung tiga. Lawasna jadi ratu tujuh

taun, lantaran salah tindak bogoh ka awewe larangan ti kaluaran.

 

XIX

 

Diganti ku Prebu, putra raja pituin, nya eta Sang Ratu Rajadewata, nu hilang di

Rancamaya, lilana jadi ratu tilupuluhsalapan taun.

Ku lantaran ngajalankeun pamarentahanana ngukuhan purbatisti purbajati, mana

henteu kadatangan boh ku musuh badag, boh ku musuh lemes. Tengtrem ayem Beulah

Kaler, Kidul, Kulon jeung Wetan, lantaran rasa aman.

Teu ngarasa aman soteh mun lakirabi dikalangan jalma rea, di lantarankeun ku

ngalanggar Sanghiang Siksa.

 

XX

 

Diganti enya eta ku Prebu Surawisesa, anu hilang di Padaren, Ratu gagah perkosa, teguh

jeung gede wawanen.

Perang limawelas kali henteu eleh. Dina ngajalankeun peperangan teh kakuatan

baladna aya sarewu jiwa.

Perang ka Kalapa jeung Aria Burah. Perang ka Tanjung. Perang ka Ancol kiyi. Perang ka

Wahanten Girang. Perang ka Simpang. Perang ka Gunungbatu. Perang ka Saungagung.

Perang ka Rumbut. Perang ka Gunungbanjar. Perang ka Padang. Perang ka Pagoakan.

Perang ka Muntur. Perang ka Hanum. Perang ka Pagerwesi. Perang ka

Madangkahiangan.

Ti dinya mulang ka pakwan deui. Hanteu naunan deui. Ratu tilar dunya. Lawasna jadi

ratu opatwelas taun.

 

XXI

 

Prabu Ratudeawata, enya eta nu hilang kasawah-tampian-dalem.

Ngajalankeun kahirupan saperti rajaresi. Tanpa Pwah Susu.

Disunatan, maksudna supaya bersih, suci tina kokotor ari dikumbah, disunat ku

tukangna, pituin Sunda eta teh.

Datang huru-hara, musuh loba teu kanyahoan ti mana asalna. Perang di buruan ageung.

Tohaan Sarendet jeung Tohaan Ratu Sanghiang kasambut.

Aya pandita sakti dianiaya, pandita di sumedang. Sang pandita di Ciranjang dipaehan

tanpa dosa, katiban ku tapak kikir. Sang pandita di Jayagiri digubruskeun ka sagara.

Aya pandita sakti taya dosana. Munding Rahiang ngaranna, digubruskeun ka sagara,

henteu paeh, hirup keneh, ngilang tanpa ninggalkeun ragana di dunya. Katelah

ngaranna Hiang Kalinganja. Ku lantaran eta masing iatna anu masih tinggal di belakang

kali, ulah arek hirup api-api pupuasaan. Tah kitu kaayaan jaman susah teh.

Prebu ratudewata, lilana jadi dalapan taun, kasalapanna tilar dunya.

 

XXII

 

Diganti ku Sang Ratusakti Sang Mangabatan di Tasik. Enya eta anu hilang ka

Pengpelengan. Lilana jadi ratu dalapan taun, lantaran ratu lampahna cilaka ku awewe.

Larangan ti kaluaran jeung ku indungtere. Mindeng maehan jalma tanpa dosa,

ngarampas tanpa rasrasan, hanteu hormat ka kolot, ngahina pandita.

Ulah diturut ku nu pandeuri, lampah ratu kitu mah. Tah kitu riwayat sang ratu teh.

 

 

XXIII

 

Tohaan di Majaya eleh perang, lantaran kitu hanteu cicing di kadaton. Manehna nu

nyipta sanghiang Panji, ngendahan kadaton, dibalaj diatur mirupa taman mihapitkeun

panto larangan. Nu ngawangun bale bobot tujuhwelas jajar, diukir diparada

diwujudkeun rupa-rupa carita.

 

XXIV

 

Dina jaman jalma sajagat hanteu ngalaman kajahatan disebutna jaman kreta.

Henteu aya nu ngajadikeun ancurna jagat.

Dina jaman dopara, jaman parunggu, saterusna diganti ka jaman kali, jaman beusi,

Sang Nilakendra, dilantarankeun lila teuing dina kasenangan, ngumbar hawa napsu.

Bogana anak, kana hatena geus kaancikan ku rekadaya, nya nurunkeun pertapa, incu

pateterean.

Inuman keras dianggapna saperti cai wujudna godaan napsu. Jelema nu ngahuma

rewog baranghakan, teu gumbira lamun teu pepelakan. Lila ratu ngalajur napsu dina

barang dahar, teu nurutkeun adat kabiasaan, enggoning ngumbar kasenangan borakborak

da nganggap saluyu jeung kabeungharanana.

Lilana jadi ratu genepwelas taun.

 

XXV

 

Diganti ku Nusia Mulya. Lilana jadi ratu duawelas (!) taun. Mimiti datangna perobahan.

Buana lemes nyusup ka nu kasar, timbul karusakan ti Islam.

Perang ka Rajagaluh, eleh Rajagaluh. Perang ka Kalapa eleh Kalapa. Perang ka Pakwan,

perang ka Galuh, perang ka Datar. Perang ka Ma(n)diri, perang ka Patege, perang ka

Jawakapala, eleh Jawakapala. Perang ka Gegelang. Meuntas perang ka Salajo; kabeh

eleh ku urang Islam.

Kitu nu matak kabawah ka Demak jeung ti Cirebon.

 

Dicutat tina

Atja (1968) Carita Parahiyangan: Naskah Titilar Karuhun Urang Sunda. Bandung:

Jajasan Kebudajaan Nusalarang


Sun, 6 Jun 2010 @23:22


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Tokoh Yg Terlupakan !
image

Mama Raden Kiayi Haji Syamsudin


Dari beliaulah lahir beberapa pesantren terkenal di Kab.Garut terutama di Kec. Limbangan & selaawi, Salah satunya Pesantren Assunan, Kudang, Ciseureuh, & Cikeused
Menu Utama

 

Aktifkan RBT Muslim Bersaudara-D'Sunan. Dgn cara Telkomsel ketik symp08 sms ke 1212. Indosat ketik symp08 sms ke 808. XL / AXIS ketik symp08 sms ke 1818

 

Peresmian Mesjid Darul Muhtadin Pontren Assunan Padaleman Sunan Pancer Limbangan Garut 10/02/2012

Kontak AdminWeb Klik Disini

        Photo Bupati Garut

Bookmark and Share

SLINK
Copyright © 2019 Yayasan Assunan Limbangan · All Rights Reserved
RSS Feed